ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Koruma ve Güvenlik Birimi

  • Üniversite adına 5188 sayılı kanun ve yönetmeliğinde belirtilen hususlarla ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması,
  • Özel güvenlik hizmet satın alımı için gerekli teknik şartnamenin hazırlanması,
  • Üniversite adına teknik şartnamede belirtilen koşulların yüklenici firma tarafından uygulanıp uygulanmadığının takip ve kontrol edilmesi,
  • Yerleşkelerde meydana gelen her türlü olayın özel güvenlik görevlilerince tutanakla tespitinin sağlanması ve genel sekreterliğe bildirilmesi,
  • Gerekli durumlarda koruma ve güvenlik müdürlüğüne bağlı kadrolu personelin birimler arasında yer değiştirmesinin sağlanması,
  • Üniversiteye bağlı yerleşkelerde her türlü fiziki güvenlik tedbirlerinin alınması,
  • Önemli gün ve toplantılarda alınacak emniyet tedbirlerinin belirlenmesi, ilgili kurumlar arası koordinenin sağlanması birimimiz tarafından sağlanmaktadır.
TR