ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetmelikler

  • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
  • Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
  • Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
  • Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik
  • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
  • Tüm birimlere sunulan taşıma ve temizlik hizmeti
  • Kurumsal düzeyde yapılan mal ve hizmet alımları 
TR